Tancament tècnic i econòmic urbanisme

3 abr.

Fa uns dies es va publicar a la web d’Entesa per La Llacuna una informació referent a l’estat de comptes de molts dels projectes duts a terme al nostre municipi en els darrers mesos. Crèiem que aquesta informació és d’interès per a tots els llacunencs i llacunenques i la recollim aquí.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, aquí recollim algunes informacions referents a temes econòmics de l’ajuntament de La Llacuna que crèiem que són rellevants i que tots els llacunencs i llacunenques haurien de conèixer.

Es tracta del tancament tècnic i econòmic de diferents obres d’urbanització i com una mala gestió d’alguns projectes han acabat comportant un sobre cost molt important pel nostre poble, així com haver de demanar diferents crèdits per fer-hi front, portant a La Llacuna a ser un dels municipis més endeutats de Catalunya. Un deute que trigarem anys a pagar i que ens perjudica a tots i totes.

Com veureu, hi ha ordres judicials que obliguen a l’ajuntament a pagar uns retards en els pagaments, així com els crèdits corresponents que s’han hagut de sol·licitar per pagar-ho.

Tota aquesta informació és pública (BOPB) però no tothom té el temps ni les ganes d’anar llegint documents oficials extensos… així que aquí en fem un petit extracte, podeu consultar el document sencer (pdf) .

Urbanització del Camp de Santacana
Requeriment judicial del Jutjat Contenciós Núm. 8, de Barcelona, sobre la
reclamació de pagament del deute de dita obra feta per Grup Riera Blanch, S.L., per un import de 125.106,36 EUR mes els interessos que designi el mateix Jutjat.
– Sol·licitar de la Caixa de Crèdit de l’Excma. Diputació de Barcelona, un crèdit sense interessos a retornar amb 10 anys per 145.000 EUR.
– Aplicar una penalització pel retard de l’obra de 26.206.71 EUR. (art. 95.3 TRLCAP).

Construcció voreres i serveis a la carretera de Rofes
S’acorda:
– Acatar el requeriment judicial del Jutjat Contenciós Núm. 8, de Barcelona, sobre la reclamació de pagament del deute de dita obra feta per Grup Riera Blanch, S.L., per un import de 50.148,70 EUR mes els interessos que designi el mateix Jutjat.
– Sol·licitar una pòlissa de crèdit avalada per el mateix PUOSC 36.815 EUR, que quedaria amortitzada el mateix moment que s’ingressés la subvenció, i així poder liquidar dita deute amb l’empresa.
– Sol·licitar un crèdit sense interessos a retornar amb per 13.333 EUR a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
– Aplicar una penalització pel retard de lobra de 5.496,58 EUR. (art. 95.3 TRLCAP).

clica aquí per llegir la resta de l’article:

Enllumenat públic carretera d’Igualada

S’acorda:
– Acatar el requeriment judicial del Jutjat Contenciós Núm. 8, de Barcelona, sobre la reclamació de pagament del deute de dita obra feta per Grup Riera Blanch, S.L., per un import de 24.450,80 EUR mes els interessos que designi el mateix Jutjat.
– Sol·licitar una pòlissa de crèdit avalada per el mateix PUOSC 17.860,19 EUR, que uedaria amortitzada el mateix moment que s’ingressés la subvenció, i així poder liquidar dita deute amb l’empresa.
– Sol·licitar un crèdit sense interessos a retornar amb per 6.590.61 EUR a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
– Aplicar una penalització pel retard de l’obra de 2.181,80 EUR. (art. 95.3 TRLCAP).

UA-4, UA-5 i Rafel de Casanova

Vist que s’han realitzat obres complementaries i no contemplades al projecte per un import de 40.765, 38 EUR.
Vist que s’han realitzat augments d’obra pel que fa als mitjos carrers que es van urbanitzar i que no estaven contemplats ja que quedaven fora del àmbit de les UA.
Vist que s’han hagut de realitzar diferents escomeses que no estaven al projecte per un import de 24.978,95 EUR d’acord amb la factura 2070042.
Vist que hi han pendents de pagament diferents quotes, tot i que han passat sis mesos de l’endemà dels recursos de reposició i que no sha interposat cap recurs Contenciós Administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del de Justícia de Catalunya, a excepció del presentat davant del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 9, de Barcelona, pels Srs. XXX, i un cop apartats del mateix procediment i Jutjat, per Auto de 24 d’abril de 2008, procediment ordinari núm. 292/07-D els Srs.XXX, XXX, XXX i XXX, aprovar les relacions de deutors pels imports:

Vistos els interessos reclamats per l’empresa per un import de 139.093,10 EUR.

S’acorda:
– Aprovar les factures
– Sol·licitar una pòlissa de crèdit avalada per el mateix PUOSC 190.000 EUR, que quedaria amortitzada tan aviat s’ingressés la subvenció, i així poder liquidar aquest deute amb l’empresa.
– Els 40.765,38 EUR d’extres els assumirà l’Ajuntament, que sol·licitarà un crèdit sense interessos a la Diputació de Barcelona, a retornar amb 10 anys.
– Pel pagament dels augments d’obra dels mitjos carrers, sol·licitar un crèdit sense interessos a la Diputació de Barcelona per 67.723,91 EUR a retornar amb 10 anys, als efectes de no generar mes interessos amb l’empresa, al mateix temps iniciar els tràmits legals per imputar als veïns col·lindants als mateixos.
– Cobrar als veïns que ho van sol·licitar les escomeses no contemplades al projecte i que corresponen a la fra. de 24978.95 EUR.
– Aprovar les relacions de deutors.
– Acceptar el pagament dels interessos legals que reclama l’empresa 130.082,39 EUR
– Aprovar una penalització pel retard de l’obra de 135.261 EUR (art. 95.3 TRLCAP).

Millora de la xarxa d’aigua 1ª fase i i reformat

S’acorda:
2) Sol·licitar un crèdit a llarg plaç i sense interessos a la Diputació de Barcelona per 6.341,58EUR (diferencia no subvencionada).
3) Sol·licitar una pòlissa per 47817,51 EUR, per avançar la subvenció de Diputació Xarxa Barcelona, avalada per la pròpia subvenció.
4) Acceptar el pagament dels interessos legals que reclama l’empresa per 9010.71 EUR.
5) Aprovar una penalització pel retard de l’obra de 9.664,56 EUR (art. 95.3 TRLCAP).

Urbanització de la zona industrial 1ª fase

– Aprovar el projecte reformat, de les obres d’urbanització de la Zona Industrial,
redactat per larquitecte Municipal Sr. Jaume Canals i Casabó col. 20721, per un import total de 162.787 EUR.
– Que es l’empresa Construccions F. Munne, S.A., l’executora de les mateixes amb les mateixes condicions que va realitzar el projecte anterior.
– Aprovar les certificacions pendents i la liquidació de l’obra.
– Aprovar el pendent de pagament:
– Sol·licitar de la Caixa de Crèdit de l’Excma. Diputació de Barcelona, un crèdit sense interessos a retornar amb 10 anys per 199.716.61 EUR.

Projecte pavimentació accés nucli de Rofes

S’acorda:
1) Aprovar la certificació núm. 2 per un import de 3.580,78 EUR.
2) Sol·licitar una pòlissa de crèdit per avançar el pagament de la subvenció de PUOSC, de 30.387 EUR, a l’empresa Construccions Munne, S.A.
3) Sol·licitar un crèdit a la Diputació de Barcelona sense interessos a retornar amb 10 anys per 12.837,81 EUR.

Projecte pavimentació del Camí de Rofes a Miralles
S’acorda:
1) Sol·licitar una pòlissa per avançar el pagament de PUOSC per 35.493 a l’empresa ASVISAL.
2) Sol·licitar un crèdit a la Diputació de Barcelona, sense interessos a retornar amb 10 anys per 6838.62 EUR.

Isidre Celda Muria
Vist que al Sr. Isidre Celda Muria ha realitzat petites obres de millora de les instal·lacions municipals, per tant inversions.
Vista la dificultat d’atendre els pagament de les mateixes amb celeritat el que pot perjudicar a l’empresa.
Vist que actualment hi ha una factura pendent de pagament de 14.980,70 EUR.
Vist que ha presentat diferents factures per 22.754,77 EUR.
S’acorda:
1) Aprovar les factures
Fra. 22- 5.074€ (Clavegueram Rofes)
Fra. 25- 7.392€ (Oficina informació)
Fra. 26- 10.287€ (Millores Piscina)
2) Sol·licitar un crèdit a la Diputació de Barcelona, sense interessos a retornar amb 10 anys per 37.735,47 EUR per tal de liquidar el deute.
2. Condicionat a l’aprovació dels acords anteriors es proposa iniciar el corresponent expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per el general coneixement dels afectats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.